Aktuality z MŠVVaŠ SR Tlačivá I. etapa 2015/2016

Pripravili sme súhrnnú informáciu o zmenách v tlačivách pre školský rok 2015/2016.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, v rámci I. etapy školských tlačív, tlačív potrebných k začiatku školského roka na šk. rok 2015/2016, vykonalo niekoľko zmien a zároveň pridalo nové tlačivá pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie (časť NOVOZAVEDENÉ).

Pre používanie aktuálnych tlačív je dôležitým upozornením text v päte tlačív – MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2015

Úprava tlačív, prípadné zrušenie neplatných tlačív sme vykonali v papierových, ako aj v elektronických verziách uvádzaných tlačív. Tlačivá označené *hviezdičkou je možné dopoužívať, ak má škola zásoby takýchto tlačív. Schválené tlačivá ministerstvom školstva, majú v pätičke zároveň označenie VI/2015 alebo VII/2015.

 

Nové tlačivá sme automaticky zaradili aj do ponuky elektronických tlačív (program eTlačivá). Program eTlačivá si nainštalujete kliknutím na odkaz Inštalovať v závere článku.

   Upravené tlačivá

Administratíva

49  145 0 056 Prihláška na štúdium na strednej škole
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  151 1 * Potvrdenie o návšteve školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  270 0 056 Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  172 0 * Zápisnica o prevzatí školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Materské školy

49  176 1 * Evidenčný lístok - Záznam o dieťati
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  177 0 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  179 0 259 Evidencia dochádzky detí MŠ
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  181 0 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
50  352 0 041sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
50  354 0 259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
50  357 0 045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  100 0 041sk+ukr Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  100 1 045sk+ukr Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  500 8 041sk+rsn Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  500 9 045sk+rsn Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.

Školské zariadenia

49  185 0 042 Triedna kniha v školskom klube detí
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  185 1 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  186 0 067 Prehľad prázdninovej činnosti
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  187 1 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  188 0 049 Triedna kniha pre centrum voľného času
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu (obal)
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  505 0 078 Denný záznam školského internátu
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  669 0 * Zápisný lístok stravníka (pre dospelých)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  358 0 090sk+mad Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
50  359 0 049sk+mad Triedna kniha pre centrum voľného času - obal s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
50  360 0 042sk+mad Triedna kniha v školskom klube detí s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.

Základné školy

 49  203 0 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  210 0A 068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  210 1 044 Triedna kniha pre nultý ročník
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  211 0A 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  211 1A 091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (štvorročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  211 2A 029 Katalógový list žiaka primárneho vzdelávania
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  211 5 051 Triedny výkaz pre nultý ročník
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  211 7 031 Príloha katalógového listu žiaka
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  213 0A Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  215 0A 442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  230 0A 075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  231 0A 345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (ročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  231 1A 076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (päťročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  231 2A 028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  234 0A 446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
49  240 1A Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  100 2A 068sk+ukr Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  100 6 044sk+mad Triedna kniha pre nultý ročník s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  100 7A 068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  101 2A 344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  101 3A 029sk+ukr Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  101 4 031sk+ukr Príloha katalógového listu žiaka s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  101 5 091sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  101 6 051sk+mad Triedny výkaz pre nultý ročník s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  101 7A 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  101 9A 091sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  103 0A 029sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  103 2 031sk+mad Príloha katalógového listu žiaka
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  111 1 Záznamy o práci v záujmovom útvare pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  116 1A 442sk+mad Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským V tlačive bola zmena názvu tlačiva, textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  200 2A 075sk+ukr Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  200 7A 075sk+mad Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V päte tlačiva boli vykonané textové zmeny.
51  201 2A 345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  201 3A 028sk+ukr Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  201 4 076sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  201 7A 345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  201 8A 076sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  203 0A 028sk+mad Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  226 1A 446sk+mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  500 0 068sk+rsn Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  500 2 029sk+rsn Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  500 5 031sk+rsn Príloha katalógového listu žiaka s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  500 6 091sk+rsn Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Špeciálne základné školy

49  271 0 061 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník, variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant B
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  271 1 081 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu, variant A
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  271 2 059 Triedna kniha pre praktickú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  272 0 089 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  272 1 088 Triedny výkaz pre praktickú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  282 0 428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické zmeny.
Zmena vyhotovenia zo súpravy na dvojlist.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  283 0 069 Denník výchovnej skupiny
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  009 0 072 Osobný spis dieťaťa centra špeciálnopedagogického poradenstva
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  011 0 Anamnestický dotazník dieťaťa s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  017 0 080 Osobný list žiaka s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  018 0 100 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  019 0 074 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  020 0 086 Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  021 0 053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v ZŠ, ŠZŠ v zdravotníckom zariadení
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  003 0 061sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník, variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant B s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  004 0 081sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 7. - 9. ročník, variant A s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
57  005 0 089sk+mad Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Školy pri zdravotníckych zariadeniach

49  295 0 070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  295 1 060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici) a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici)
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  295 2 Osobný záznam pre základnú školu  a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  295 3 427 Učebný list žiaka
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Základné umelecké školy

49  365 0 416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  367 0 077 Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v ZUŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  475 0 030 Katalógový list žiaka - hudobný odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  475 1 026 Katalógový list žiaka - tanečný odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  475 2 015 Katalógový list žiaka - výtvarný odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  475 3 027 Katalógový list žiaka - literárno-dramatický odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  475 4 341 Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  476 1 415 Rozvrh hodín pre ZUŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
56  036 0 079 Triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ – obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
56  036 1 079 Triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Gymnáziá, SOŠ, OU

49  331 1 083 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Zmena rozsahu zo 62 na 64 listov
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  331 2 065 Triedna kniha pre stredné školy - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  331 3 065 Triedna kniha pre stredné školy – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  331 4 065 Vložka do triednej knihy pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  331 5 065 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy
Zmena rozsahu zo 62 na 64 listov
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
50  001 2 065 Triedna kniha – vložka k tlačivám 49  331 2, 49  331 3
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  332 5 071 Triedny výkaz pre stredné školy – obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  332 6 071 Triedny výkaz pre stredné školy – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  334 0 467 Triedna kniha pre stredné školy (atl. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  334 1 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre predmet (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  334 2 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre voliteľný predmet (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  334 3 467 Triedna kniha pre stredné školy - Triedny hárok (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  334 4 467 Triedna kniha pre stredné školy - Hárok C (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  441 0 083 Triedna kniha pre stredné školy - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  441 1 083 Triedna kniha pre stredné školy - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  442 3 022 Katalógový list žiaka strednej školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  452 0 054 denník evidencie odborného výcviku
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
50  002 0 421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
50  002 1 422 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  300 0 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy s VJM - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  300 1 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy s VJM – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  300 7 083 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Zmena rozsahu zo 62 na 64 listov
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  300 8 065sk+mad Triedna kniha pre stredné školy s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Zmena rozsahu zo 62 na 64 listov
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  302 0 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy s VJU – obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  302 1 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy s VJU – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  302 5 022sk+ukr Katalógový list žiaka pre stredné školy s VJU
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  315 0 022sk+mad Katalógový list žiaka strednej školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  316 0 083 Triedna kniha pre stredné školy s VJM – obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
51  317 0 083 Triedna kniha pre stredné školy s VJM – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Konzervatóriá

49  350 1 058 Triedna kniha pre hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  352 3A 025 Katalógový list žiaka konzervatória (univerzálny)
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  358 0 024 Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Jazykové školy

49  344 0 057 Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  349 0 082 Triedna kniha pre jazykovú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.
49  349 1 372 Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
V tlačive boli vykonané textové zmeny v päte tlačiva.

Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi

59  003 0 * Evidencia žiakov
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  012 0 * Oznámenie termínu skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  014 0 * Pomocný protokol k maturitným skúškam
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

   Zrušené tlačivá

49  339 5 Výpis z triedneho výkazu pre SOŠ
Zrušené tlačivo nahrádza tlačivo 49  254 0.

   Nové tlačivá

49  210 0B 101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
49  211 0B 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
49  211 1B 094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6
49  211 2B 023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
49  215 0B Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: dvojlist A4
49  230 0B 052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
49  231 0B 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
49  231 1B 055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6
49  231 2B 048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
49  234 0B 447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: dvojlist A4
49  272 2 201 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
Vyhotovenie: zošit A4
49  272 3 204 Triedny výkaz pre praktickú školu
Vyhotovenie: zošit A4
51  100 2B 101sk+ukr Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  100 7B 101sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  101 2B 349sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  101 3B 023sk+ukr Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
51  101 5B 094sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6
51  101 7B 349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  101 9B 094sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6
51  103 0B 023sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
51  116 1B Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s VJM
Vyhotovenie: dvojlist A4
51  200 2B 052sk+ukr Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  200 7B 052sk+mad Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  201 2B 350sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  201 3B 048sk+ukr Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
51  201 4B 055sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6
51  201 7B 350sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  201 8B 055sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6
51  203 0B 048sk+mad Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
51  226 1B 447sk+mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
Vyhotovenie: dvojlist A4
51  500 0B 101sk+rsn Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: zošit A4
51  500 2B 023sk+rsn Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: karta A4
51  500 6B 094sk+rsn Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
Vyhotovenie: súprava A4/6

   Znovuzavedené tlačivá

49  276 0 Žiacka knižka – hodnotenie slovným komentárom
Vyhotovenie: zošit A5

 

OBJEDNÁVANIE tlačív    CENNÍK    OBJEDNÁVKA    INŠTALOVAŤ

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.