Ako sa sťažovať po novom?

V súvislosti so zmenami právnej úpravy v oblasti školstva účinnými k 1. 8. 2018 a 1. 9. 2018 sme ukončili platnosť elektronického tlačiva 54 097 1 Záznam o ústnej sťažnosti.

Sťažnosť už totiž nie je možné podať ústne do zápisnice, ale iba písomne, papierovou formou s vlastnoručným podpisom, alebo e-mailom s autorizovaným podpisom.

Za sťažnosť sa považuje také podanie, ktorým sa fyzická alebo právnická osoba domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli zo strany školy porušené. Musí obsahovať upozornenie na konkrétne nedostatky, napríklad na porušenie určitých právnych predpisov. Musí byť čitateľná a zrozumiteľná, s jasným vyjadrením, voči komu je sformulovaná a čoho sa sťažovateľ dožaduje. Musí v nej byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa. Ak ju podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosťou nemožno nazvať otázku, vyjadrenie názoru či návrh.

Fyzická alebo právnická osoba má správne podávať sťažnosti voči škole podľa predmetu sťažnosti:

 • na pedagogického zamestnanca sa zasiela riaditeľovi školy
 • voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania a pedagogického riadenia patrí do rúk príslušnému krajskému školskému inšpekčnému centru

Treba tiež spomenúť, že ak sťažovateľ o to požiada, inšpekcia môže utajiť jeho totožnosť - no nie vo všetkých prípadoch je to možné.

Dávame do pozornosti naše elektronické tlačivá súvisiace s témou sťažnosti, ktoré vám pomôžu riešiť konkrétne situácie:

 • 54  097 2 Sťažnosť zákonného zástupcu
 • 54  107 1 Zápisnica o prešetrení sťažnosti
 • 54  107 2 Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

V tejto súvislosti pripomíname, že Štátna školská inšpekcia je kontrolný orgán nad úrovňou výchovy a vzdelávania, riadenia a materiálno technického vybavenia v školách a školských zariadeniach a v ďalších vzdelávacích ustanovizniach. Preto napríklad neposkytuje právne poradenstvo, ani výklad zákona a nerieši ani niektoré ďalšie problémy súvisiace so školou, napríklad pracovnoprávne. U koho sa teda treba správne sťažovať v niektorých ďalších prípadoch?

 • Pracovnoprávne sťažnosti pedagogických zamestnancov riešia súdy, preto sťažnosť napr. na skrátenie úväzku či nespokojnosť s výpoveďou treba adresovať im.
 • Sťažnosti učiteľov voči činnosti školy treba adresovať riaditeľovi školy.
 • Námietky voči výsledkom školskej inšpekcie podáva riaditeľ, nie pedagogickí zamestnanci, no nerealizuje sa to formou sťažnosti.
 • Právne otázky pomáha škole riešiť zriaďovateľ školy, pričom v prípade cirkevných a súkromných škôl je to okresný úrad v sídle kraja.
 • Financovanie, nakladanie s majetkom a hospodárenie verejných škôl kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR.
 • Akékoľvek vydieranie zo strany rodiča, učiteľa či školy rieši polícia.
 • Voči rozhodnutiu v správnom konaní sa rodič môže ohradiť odvolaním v zákonom stanovenej lehote, nie sťažnosťou.

GRID karta   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.