Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD

V mesiaci december 2013 sme upravili tlačivá rozhodnutí. Pri úpravách sme akceptovali a zapracovali požiadavky škôl (§ 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. školu a školské zariadenie riadi riaditeľ. Školský klub detí patrí v zmysel ust. § 112 ods. 1 písm. a) § 113 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do sústavy školských zariadení.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o

 1. prijatí žiaka do školského zariadenia,
 2. uložení výchovných opatrení,
 3. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§ 35),
 4. ďalších opatreniach, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Samostatný školský klub detí riadi riaditeľ školského klubu detí. Avšak ak bol školský klub detí zriadený ako súčasť základnej školy, riaditeľa školského klubu detí nemá.

Podľa dôvodovej správy k ustanoveniu § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. „Na čele školy alebo školského zariadenia stojí riaditeľ. Ak je však školské zariadenie súčasťou školy (napr. školská jedáleň, školský klub detí a pod.), je priamym nadriadeným školského zariadenia vedúci (vedúci školskej jedálne, vedúci školského klubu detí a pod.).“

Vedúci školského klubu detí ako poverený vedúci pedagogický zamestnanec zodpovedá za výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí (§ 2 ods. 10 vyhlášky č. 306/2009 Z. z.“), avšak školský klub detí neriadi. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. totiž školu alebo školské zariadenie riadi buď riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. Keďže školský klub detí, ktorý je súčasťou základnej školy, nemá riaditeľa školského klubu detí, riadiace úlohy, medzi ktoré patrí aj prijímanie žiakov do školského klubu detí, plní riaditeľ základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou. Vo veci prijímania žiakov do tohto školského klubu detí teda nerozhoduje riaditeľ školského klubu detí – keďže ho takýto školský klub detí nemá – ale riaditeľ základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z., ktoré má byť podľa názoru školy uvedené vo výroku vyššie uvedeného rozhodnutia (namiesto ust. § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.), riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o prijatí žiaka do školského zariadenia. V citovanom ustanovení sa neuvádza, že o prijatí žiaka do školského zariadenia rozhoduje aj riaditeľ školy, ktorej je školské zariadenie súčasťou. V ust. § 5 ods. 6 psím. A) zákona č. 596/2003 Z. z. je teda vymedzená iba kompetencia riaditeľa školského zariadenia, a nie kompetencia riaditeľa školy, ktorej je školské zariadenie súčasťou.

Ak  je školský klub detí súčasťou základnej školy, rozhoduje o prijatí žiaka do tohto školského klubu detí v rámci svojej riadiacej kompetencie (§ 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.) vydáva riaditeľ základnej školy. – teda nie riaditeľ školského klubu detí (keďže ho takýto školský klub detí nemá). V písomnom vyhotovení tohto rozhodnutia riaditeľ základnej školy uvádza pri svojom podpise funkciu „riaditeľ (základnej) školy, a nie „riaditeľ školského klubu detí.“

Riaditeľ základnej školy však nemá dve funkcie, t.j. nie je riaditeľom základnej školy a súčasne riaditeľom školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou. Zákonodarca tieto funkcie (riaditeľ základnej školy, riaditeľ školského klubu detí) v právnych predpisoch výslovne odlišuje.

Napríklad v ust. § 114 ods. 4 školského zákona sa uvádza, že o znížení alebo odpustení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí môže rozhodnúť buď riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou. Ak by riaditeľ základnej školy bol zároveň riaditeľom školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy, v právnych predpisoch by sa v týchto prípadoch používal iba pojem riaditeľ školského klubu detí.

Riaditeľ základnej školy síce riadi školský klub detí, ktorý je súčasťou základnej školy, to však neznamená, že je riaditeľom tohto školského klubu detí. Hoci riaditeľ základnej školy rozhoduje o prijatí žiaka do školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy, nerozhoduje o tejto veci ako riaditeľ tohto školského klubu detí. Takáto funkcia v danej základnej škole neexistuje. Je iba riaditeľ základnej školy, ktorý riadi celú základnú školu vrátane školského klubu detí a iných školských zariadení, ktoré sú jej súčasťou a ktorý pri tejto činnosti koná a vystupuje vždy ako riaditeľ základnej školy, a nie ako riaditeľ školského zariadenia tejto školy.  

Riaditeľ základnej školy, ktorý rozhoduje o prijatí žiaka do školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy, teda nerozhoduje ako riaditeľ školského klubu detí a preto ani na písomnom vyhotovení takéhoto rozhodnutia neuvádza vedľa svojho podpisu funkciu „riaditeľ školského klubu detí“, nakoľko táto funkcia v danej základnej škole neexistuje.  Napriek tomu, že rozhoduje o prijatí žiaka do školského klubu detí, svoje rozhodnutie vydáva ako riaditeľ základnej školy a na písomnom vyhotovení rozhodnutia uvádza vedľa svojho podpisu funkciu „riaditeľ (základnej) školy“, a nie funkciu „riaditeľ školského klubu detí“.

Pokiaľ ide o ust. § 2 ods. 13 písm. i) vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, v tomto ustanovení sa uvádza, že ďalšiu dokumentáciu školského klubu detí tvoria rozhodnutia riaditeľa. V poznámke pod čiarou k tomuto ustanoveniu je uvedený odkaz na ust. § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z.

Ust. § 2 ods. 13 písm. i) cit. vyhlášky sa však vzťahuje iba na školské kluby detí, ktoré sú zriadené ako právnické osoby a ak sa v cit. ust. uvádza, že súčasťou ďalšej dokumentácie školského klubu detí sú aj rozhodnutia riaditeľa, myslia sa tým len rozhodnutia riaditeľa školského klubu detí. V zmysle poznámky pod čiarou pri cit. ust. je potom správne uvedený odkaz na ust. § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z., podľa ktorého rozhodujú riaditelia školských klubov detí, ktoré boli zriadené ako právnické osoby.

Ak je však školský klub detí zriadený ako súčasť školy, v zmysle ust. § 2 ods. 14 cit. vyhlášky je ďalšia dokumentácia podľa odseku 13 písm. b), e) až i) cit. vyhlášky (pozn. teda aj rozhodnutia riaditeľa) súčasťou ďalšej dokumentácie školy. Ust. § 2 ods. 14 cit. vyhlášky odkazuje na ust. § 2 ods. 13 písm. i) cit. vyhlášky v skutočnosti len primerane, nakoľko školský klub detí zriadený ako súčasť základnej školy riaditeľa školského klubu detí nemá. „Rozhodnutiami riaditeľa“, ktoré sú v zmysle ust. § 2 ods. 14 cit. vyhlášky súčasťou ďalšej dokumentácie základnej školy, sa preto myslia len rozhodnutia riaditeľa základnej školy vo veciach týkajúcich sa školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou. Keďže sa ust. § 2 ods. 13 písm. i) cit. vyhlášky vzťahuje iba na rozhodnutia riaditeľa školského klubu detí, ktorý bol zriadený ako právnická osoba, poznámka pod čiarou pri tomto ustanovení sa netýka rozhodnutia riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka do školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy.  

Tlačivá sme upravili tak, že do výrokovej časti sme pridali odkaz na ust. § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z..

   Upravené tlačivá pre ŠKD

54  174 0 Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD štátnej základnej školy
54  175 0 Rozhodnutie o neprijatí žiaka do školského klubu detí štátnej základnej školy
54  170 1 Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD cirkevnej základnej školy
54  171 1 Rozhodnutie o neprijatí žiaka do ŠKD cirkevnej základnej školy
54  170 2 Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD súkromnej základnej školy
54  171 2 Rozhodnutie o neprijatí žiaka do ŠKD súkromnej základnej školy

   Upravené tlačivá pre CVČ, ktoré sú súčasťou školy

54 203 0 Rozhodnutie o prijatí žiaka do centra voľného času štátnej školy
54 205 0 Rozhodnutie o neprijatí žiaka do centra voľného času štátnej školy
54 203 1 Rozhodnutie o prijatí žiaka do centra voľného času cirkevnej školy
54 205 1 Rozhodnutie o neprijatí žiaka do centra voľného času cirkevnej školy
54 203 2 Rozhodnutie o prijatí žiaka do centra voľného času súkromnej školy
54 205 2 Rozhodnutie o neprijatí žiaka do centra voľného času súkromnej školy

   Upravené tlačivá pre pre jazykové školy, ktoré sú súčasťou školy

54  240 0 Rozhodnutie o prijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou štátnej základnej školy
54  240 1 Rozhodnutie o prijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou cirkevnej základnej školy
54  240 2 Rozhodnutie o prijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou súkromnej základnej školy
54  239 0 Rozhodnutie o neprijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou štátnej základnej školy
54  239 1 Rozhodnutie o neprijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou cirkevnej základnej školy
54  239 2 Rozhodnutie o neprijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou súkromnej základnej školy
54  238 0 Rozhodnutie o prijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou štátnej strednej školy
54  238 1 Rozhodnutie o prijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou cirkevnej strednej školy
54  238 2 Rozhodnutie o prijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou súkromnej strednej školy
54  237 0 Rozhodnutie o neprijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou štátnej strednej školy
54  237 1 Rozhodnutie o neprijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou cirkevnej strednej školy
54  237 2 Rozhodnutie o neprijatí uchádzača do jazykovej školy, ktorá je súčasťou súkromnej strednej školy

   Upravené tlačivá pre školské internáty

54  220 0 Pochvala od riaditeľa štátnej školy, ktorej je školský internát súčasťou
54  220 1 Pochvala od riaditeľa cirkevnej školy, ktorej je školský internát súčasťou
54  220 2 Pochvala od riaditeľa súkromnej školy, ktorej je školský internát súčasťou
54  219 0 Iné ocenenie od riaditeľa štátnej školy, ktorej je školský internát súčasťou
54  219 1 Iné ocenenie od riaditeľa cirkevnej školy, ktorej je školský internát súčasťou
54  219 2 Iné ocenenie od riaditeľa súkromnej školy, ktorej je školský internát súčasťou
54  027 2 Iné ocenenie v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy
54  038 2 Pochvala v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy
54  197 0 Pochvala od riaditeľa samostatného štátneho školského internátu
54  197 1 Pochvala od riaditeľa samostatného cirkevného školského internátu
54  197 2 Pochvala od riaditeľa samostatného súkromného školského internátu
54  194 0 Iné ocenenie od riaditeľa samostatného štátneho školského internátu
54  194 1 Iné ocenenie od riaditeľa samostatného cirkevného školského internátu
54  194 2 Iné ocenenie od riaditeľa samostatného súkromného školského internátu
54  016 2 Pochvala v samostatnom školskom internáte
54  029 2 Iné ocenenie v samostatnom školskom internáte
54  223 0 Pokarhanie za previnenie proti školskému poriadku ŠI, ktorý je súčasťou štátnej školy
54  223 1 Pokarhanie za previnenie proti školskému poriadku ŠI, ktorý je súčasťou cirkevnej školy
54  223 2 Pokarhanie za previnenie proti školskému poriadku ŠI, ktorý je súčasťou súkromnej školy
54  220 0 Napomenutie za previnenie proti školskému poriadku ŠI, ktorý je súčasťou štátnej školy
54  220 1 Napomenutie za previnenie proti školskému poriadku ŠI, ktorý je súčasťou cirkevnej školy
54  220 2 Napomenutie za previnenie proti školskému poriadku ŠI, ktorý je súčasťou súkromnej školy
54  225 0 Rozhodnutie o vylúčení žiaka zo školského internátu, ktorý je súčasťou štátnej školy
54  225 1 Rozhodnutie o vylúčení žiaka zo školského internátu, ktorý je súčasťou cirkevnej školy
54  225 2 Rozhodnutie o vylúčení žiaka zo školského internátu, ktorý je súčasťou súkromnej školy
54  224 0 Rozhodnutie o podmienečnom vylúčení žiaka zo školského internátu, ktorý je súčasťou štátnej školy
54  224 1 Rozhodnutie o podmienečnom vylúčení žiaka zo školského internátu, ktorý je súčasťou cirkevnej školy
54  224 2 Rozhodnutie o podmienečnom vylúčení žiaka zo školského internátu, ktorý je súčasťou súkromnej školy

   Metodika a podrobné pokyny k tvorbe záznamu o poučení

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
k tvorbe Záznamu o poučení oprávnenej osoby

1. ÚVOD

Účelom tohto dokumentu je uľahčiť školám a školským zariadeniam orientáciu v problematike tvorby záznamov o poučení oprávnenej osoby podľa ust. § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Osobné údaje – údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (§ 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov).

Spracúvanie osobných údajov – vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po ich likvidáciu, pričom v zákone o ochrane osobných údajov sa tieto operácie vymenúvajú len príkladmo.

Informačný systém osobných údajov – akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza určená na zhromažďovanie osobných údajov alebo obsahujúca osobné údaje, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia vopred vymedzeného alebo ustanoveného účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania (dôvodová správa k zákonu o ochrane osobných údajov).

Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

„Spracúvanie osobných údajov je motivované určitým cieľom, resp. vopred jednoznačne vymedzeným alebo ustanoveným zámerom spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. Takýto cieľ spracúvania osobných údajov nazývame účel. Od každého účelu spracúvania je potrebné odvodiť samostatný informačný systém osobných údajov.“ [metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) č. 5/2003 k pojmu informačný systém osobných údajov, s. 2, www.dataprotection.gov.sk].

Prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania ustanovuje zákon, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa (zákonom) ustanovený alebo kto spĺňa zákonom ustanovené podmienky [napr. zákon č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. Prevádzkovateľom v našom prípade bude škola alebo školské zariadenie.

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Ide napr. o žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy alebo školského zariadenia alebo uchádzačov o zamestnanie. Za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba ani fyzická osoba - podnikateľ.

Oprávnená osoba – každá fyzická osoba, ktorá v rámci svojho pracovného pomeru (alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom, napr. v rámci členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie) prichádza do styku s osobnými údajmi a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba – je fyzická osoba spĺňajúca zákonom ustanovené podmienky (plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, platné potvrdenie o absolvovaní skúšky na úrade), ktorú prevádzkovateľ písomne poveril výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

3. ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY

Školy a školské zariadenia ako prevádzkovatelia informačných systémov osobných údajov môžu spracúvať osobné údaje len prostredníctvom osôb, ktoré majú postavenie oprávnených osôb.

Oprávnenou osobou je v zmysle zákonnej definície iba fyzická osoba. To znamená, že škola alebo školské zariadenie ako subjekt...

Kompletné informácie k tvorbe Záznamu o poučení oprávnenej osoby sú dostupné majiteľom licencie programu eTlačivá ako súvisiaci dokument k vyššie uvedeným tlačivám.


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.