Aktuality z MŠVVaŠ SR Tlačivá I. etapa 2014/2015

MŠVVaŠ SR pre školský rok 2014/2015 pripravilo balík zmien v tlačivách.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, v rámci I. etapy školských tlačív, tlačív potrebných k začiatku školského roka 2014/2015, vykonalo nasledovné zmeny.

Úpravy tlačív, prípadne zrušenie neplatných tlačív sme vykonali v papierových, ako aj elektronických verziách uvádzaných tlačív.

   Upravené tlačivá

Administratíva

49  145 0 * 056 Prihláška na štúdium na strednej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  145 4 Zápisný lístok na štúdium na strednej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Tlačivo už nebude zverejňované v knižnici vzorov.
49  270 0 * 056 Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
51  105 0 Zápisný lístok na štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Tlačivo už nebude zverejňované v knižnici vzorov
51  172 0 Zápisnica o prevzatí školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Materské školy

49  177 0 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  179 0 259 Evidencia dochádzky detí MŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  180 0 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  181 0 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
50  352 0 041sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  354 0 259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  356 0 234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  357 0 045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
51  100 0 041sk+ukr Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  100 1 045sk+ukr Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
51  101 1 234sk+ukr Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  500 7 234sk+rsn Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  500 8 041sk+rsn Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  500 9 045sk+rsn Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.

Školské zariadenia

49  185 0 042 Triedna kniha v školskom klube detí
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  185 1 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  186 0 067 Prehľad prázdninovej činnosti
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  187 1 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  188 0 049 Triedna kniha pre centrum voľného času
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  502 0 047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu (obal)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  505 0 078 Denný záznam školského internátu
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  358 0 090sk+mad Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  359 0 049sk+mad Triedna kniha pre centrum voľného času - obal s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  360 0 042sk+mad Triedna kniha v školskom klube detí s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Základné školy

 49  203 0 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  210 0A 068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  210 1 044 Triedna kniha pre nultý ročník
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  211 0A 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  211 1A 091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (štvorročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  211 2A 029 Katalógový list žiaka primárneho vzdelávania
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  211 5 051 Triedny výkaz pre nultý ročník
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  211 7 031 Príloha katalógového listu žiaka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  215 0A Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Tlačivo patrí medzi povinnú šk. dokumentáciu, ale už nebude zverejňované v knižnici vzorov.
49  230 0A 075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  231 0A 345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (ročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  231 1A 076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (päťročný)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  231 2A 028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  234 0A Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Tlačivo patrí medzi povinnú šk. dokumentáciu, ale už nebude zverejňované v knižnici vzorov.
51  100 2A 068sk+ukr Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  100 6 044sk+mad Triedna kniha pre nultý ročník s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  100 7A 068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 2A 344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 3A 029sk+ukr Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 4 031sk+ukr Príloha katalógového listu žiaka s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 5 091sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 6 051sk+mad Triedny výkaz pre nultý ročník s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 7A 344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  101 9A 091sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  103 0A 029sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  103 2 031sk+mad Príloha katalógového listu žiaka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  111 1 Záznamy o práci v záujmovom útvare pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  116 1A Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Tlačivo patrí medzi povinnú šk. dokumentáciu, ale už nebude zverejňované v knižnici vzorov.
51  200 2A 075sk+ukr Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  200 7A 075sk+mad Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  201 2A 345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  201 3A 028sk+ukr Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  201 4 076sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom ukrajinským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  201 7A 345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  201 8A 076sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
 
51  203 0A 028sk+mad Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
 
51  226 1A Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
Tlačivo patrí medzi povinnú šk. dokumentáciu, ale už nebude zverejňované v knižnici vzorov
 
51  500 0 068sk+rsn Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
 
51  500 2 029sk+rsn Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
 
51  500 5 031sk+rsn Príloha katalógového listu žiaka s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
 
51  500 6 091sk+rsn Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom rusínskym
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
 

Špeciálne základné školy

49  271 0 061 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník, variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant B
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  271 1 081 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu, variant A
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  271 2 059 Triedna kniha pre praktickú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  272 0 089 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  272 1 088 Triedny výkaz pre praktickú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  282 0 * 428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  283 0 069 Denník výchovnej skupiny
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  009 0 072 Osobný spis dieťaťa centra špeciálnopedagogického poradenstva
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  017 0 080 Osobný list žiaka s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  018 0 100 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  019 0 074 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  020 0 086 Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
57  003 0 061sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník, variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant B s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
57  004 0 081sk+mad Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 7. - 9. ročník, variant A s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
57  005 0 089sk+mad Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Školy pri zdravotníckych zariadeniach

49  295 0 070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  295 1 060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici) a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  295 3 427 Učebný list žiaka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Základné umelecké školy

49  365 0 416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  367 0 077 Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v ZUŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  475 0 030 Katalógový list žiaka - hudobný odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  475 1 026 Katalógový list žiaka - tanečný odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  475 2 015 Katalógový list žiaka - výtvarný odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  475 3 027 Katalógový list žiaka - literárno-dramatický odbor
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  475 4 341 Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  476 1 415 Rozvrh hodín pre ZUŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  479 0 Výkaz žiakov a vyučovacích hodín za školský rok
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
56  036 0 079 Triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ – obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
56  036 1 079 Triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ – vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Gymnáziá, SOŠ, OU

49  254 0 Výpis z triedneho výkazu pre SŠ
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  331 1 083 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  331 2 065 Triedna kniha pre stredné školy - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  331 3 065 Triedna kniha pre stredné školy - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
49  331 4 065 Vložka do triednej knihy pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
50  001 2 065 Triedna kniha – vložka k tlačivám 49  331 2, 49  331 3
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  332 5 071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  332 6 071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  334 0 467 Triedna kniha pre stredné školy (atl. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  334 1 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre predmet (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  334 2 467 Triedna kniha pre stredné školy - Evidenčný hárok vyučovania pre voliteľný predmet (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  334 3 467 Triedna kniha pre stredné školy - Triedny hárok (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  334 4 467 Triedna kniha pre stredné školy - Hárok C (alt. triedna dok.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  442 3 022 Katalógový list žiaka strednej školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  452 0 054 denník evidencie odborného výcviku
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  002 0 421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
50  002 1 422 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  300 0 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy s VJM - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  300 1 071sk+mad Triedny výkaz pre stredné školy s VJM - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  300 7 083 Triedna kniha pre stredné školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  302 0 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy s VJU - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  302 1 071sk+ukr Triedny výkaz pre stredné školy s VJU - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  302 5 022sk+ukr Katalógový list žiaka pre stredné školy s VJU
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  315 0 022sk+mad Katalógový list žiaka strednej školy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  316 0 083 Triedna kniha pre stredné školy s VJM - obal
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.
51  317 0 083 Triedna kniha pre stredné školy s VJM - vložka
V tlačive boli vykonané textové zmeny a grafické úpravy.

Konzervatóriá

49  350 1 058 Triedna kniha pre hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  352 3A 025 Katalógový list žiaka konzervatória ´(univerzálny)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  358 0 024 Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Jazykové školy

49  344 0 057 Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  349 0 082 Triedna kniha pre jazykovú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  349 1 372 Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

Vysoké školy

49  375 0 Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
Upravené tlačivo bude mať impresiu X/2014.

Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi

59  001 0 Prehľad o prospechu, správaní a dochádzke
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  006 0 Oznámenie o prospechu žiaka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  007 0 Oznámenie o udelení opatrenia
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  008 0 Žiadosť o výnimku maturovať z ...
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  009 0 Záväzná prihláška na ústnu maturitnú skúšku
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  010 0 Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  011 0 Žiadosť o vystavenie kópie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  012 0 Oznámenie termínu skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  013 0 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
59  015 0 Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
V tlačive boli vykonané textové zmeny.

   Zrušené tlačivá

49  272 0X 085 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre 10. ročník variant B a C
Tlačivo nahrádza tlačivo Ševt 49  272 0.
49  445 0 055 Osobný spis žiaka
Tlačivo nenahrádza žiadne iné tlačivo.
51  302 6 055sk+ukr Osobný spis žiaka s VJU
Tlačivo nenahrádza žiadne iné tlačivo.
51  325 0 055sk+mad Osobný spis žiaka s VJM
Tlačivo nenahrádza žiadne iné tlačivo.
57  005 0X Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu s VJM
V tlačive boli vykonané textové zmeny 57  005 0
57  010 0 023 Katalógový list dieťaťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Tlačivo nenahrádza žiadne iné tlačivo.
57  018 0X 063 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 10. ročník variant C a vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu
V tlačive boli vykonané textové zmeny 57  018 0

   Nové tlačivá

49  331 5 065 Triedna kniha pre stredné školy
Vyhotovenie: A4 zošit
51  300 8 065sk+mad Triedna kniha pre stredné školy s VJM
Vyhotovenie: A4 zošit
Nové tlačivo bude mať impresiu VII/2014.

   Znovuzavedené tlačivá

49  441 0 065 Triedna kniha pre stredné školy - obal
Vyhotovenie: dvojlist A4
49  441 1 065 Triedna kniha pre stredné školy - vložka
Vyhotovenie: dvojlist A4
57  021 0 053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v ZŠ, ŠZŠ v zdravotníckom zaradení
Vyhotovenie: karta A4, kartón 160g

 

OBJEDNÁVANIE tlačív    CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.