Obchodné podmienky

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva kupujúceho a povinnosti predávajúceho (spoločnosť ŠEVT a.s., so sídlom Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 33 11 31, IČ DPH: SK2020295860, zapísaná v obchodnom registri 1. 9. 1992, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 464/B )pri objednaní a dodaní softvérových služieb a tovarov nachádzajúcich sa a ponúkaných cez elektronický portál www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk.
 2. Všetky vzťahy medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Obchodný vzťah medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle zmluvných strán. Realizáciou obchodu kupujúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Čl. 2
Definícia základných používaných pojmov

 1. eShop je internetový obchod spoločnosti ŠEVT a.s. umiestnený na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a na www.vsetkopreskolu.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie registračného elektronického formuláru, ktorý obsahuje základné identifikačné údaje. Povinné údaje sú označované a ich vyplnenie je pre úspešné registrovanie nevyhnutné.
 3. Kupujúcimi sú právnická alebo fyzická osoba, ktorá prejavila slobodnú vôľu a záujem nakupovať služby a tovar na eShop umiestnenom na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk a odoslala tak záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti ŠEVT a.s.
 4. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci základné identifikačné údaje kupujúceho alebo osoby oprávnenej nakupovať ponúkané služby a tovary, označenie objednávanej služby a objednávaného tovaru, kúpnu cenu bez DPH a kúpnu cenu s DPH, označenie tovaru číslom a názvom, miesto dodania tovaru, objednané množstvo tovaru.
 5. Služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom elektronického obchodu umiestnenom na portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk sú softvérové služby eTlačivá (elektronické tlačivá), eŠkola (databázová aplikácia), eRozvrhy (tvorba rozvrhov a suplovania) a Internetová žiacka knižka.
 6. Tovar, ktorý je ponúkaný prostredníctvom eShop umiestnenom na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk je tovar spoločnosti ŠEVT a.s. (kancelárske, školské a umelecké potreby, papier, spotrebný materiál a tonery).
 7. Miesto dodania tovaru je adresa (sídlo), ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
 8. Aktuálna ponuka služieb a tovarov je ponuka zverejnená na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk. Všetky zmeny aktuálnej ponuky (názov, označenie služby a tovaru, cena) sú účinné zverejnením na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk

Čl. 3
Spôsob objednávania

 1. Prostredníctvom eShop na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk
 2. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk a jej odoslaním cez eShop.
 3. Primárnym spôsobom objednávania služieb a tovarov poskytovaných spoločnosťou ŠEVT a.s. cez eShop na elektronickom portáli www.etlaciva.sk je elektronická objednávka zasielaná na kontaktné adresy spoločnosti ŠEVT a.s. uvedené na elektronickom portáli www.etlaciva.sk, na reklamných materiáloch alebo na ostatných internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ŠEVT a.s.
 4. Sekundárnym spôsobom objednávania služieb a tovarov poskytovaných spoločnosťou ŠEVT a.s. cez eShop na elektronickom portáli www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk je odoslanie objednávky poštou na adresu sídla spoločnosti ŠEVT a.s., faxom alebo emailom.
 5. Objednávka okrem základných identifikačných údajov obsahuje:
  • vyhlásenie kupujúceho, že všetky uvádzané údaje a informácie sú pravdivé,
  • vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
  • vyhlásenie, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami a slobodne a plne s nimi súhlasí
  • udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a bol riadne oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 – 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o možnostiach odstúpenia od zmluvy v prípade udelenia súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, ak už došlo k jej úplnému poskytnutiu.
 7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že  výslovne súhlasí so začatím používania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol riadne poučený v zmysle § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 3 bod 6 týchto obchodných podmienok.
 8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o možnostiach odstúpenia od zmluvy v prípade udelenia súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že  výslovne súhlasí so so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol riadne poučený v zmysle § 4 ods. 8 písm. a) zákona č. 102/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 3 bod 8 týchto obchodných podmienok.
 10. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého vzor je umiestnený tu.
 11. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 4
Cenníky, ceny služieb a tovarov a ich platnosť

 1. Ceny služieb a tovarov sú určené podľa aktuálneho platného základného cenníka, ak v zmluve s kupujúcim nie sú stanovené inak.
 2. Cena je stanovená v mene euro.
 3. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo na poskytnutie akciových cien a zliav na vybrané služby a tovary a definovanie obdobie, kedy bude takéto akciové ceny a zľavy poskytovať.

Čl. 5
Dodanie služby a tovaru

 1. Za deň prevodu vlastníctva služby (licencia) alebo tovaru a kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná cena pripísaná na bankový účet spoločnosti ŠEVT a.s. alebo je cena uhradená v hotovosti v rámci sídiel predajnej siete spoločnosti ŠEVT a.s.
 2. Termín dodania tovaru je spravidla najneskôr v lehote do 10 pracovných dní.
 3. V prípade dodania tovaru z predajnej siete ŠEVT a.s. alebo z centrály spoločnosti ŠEVT a.s. sa spoločnosť zaväzuje dodať objednaný tovar podľa dohody s kupujúcim.
 4. Sprievodné doklady sú súčasťou dodávky tovaru.
 5. Minimálna výška objednávky – nad 5,00 € bez DPH, resp. 6,00 € s DPH nákladov na dopravu.

Spôsob dopravy

 1. Balík na adresu zasielaný kuriérskou spoločnosťou UPS – 5€ s DPH +0€ za platbu vopred na proforma faktúru, + 1€ za platbu na dobierku.

Čl. 6
Platobné podmienky

Úhrada ceny za licenciu za poskytované služby. Úhrada ceny za tovar.

 1. Cena za licenciu za poskytované služby a tovary je splatná do dátumu, ktorý je uvedený na daňovom doklade.
 2. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanej službe a k predanému tovaru až do zaplatenia celej ceny uvádzanej na daňovom doklade.

Čl. 7
Záručná doba

 1. Spoločnosť ŠEVT a.s. poskytuje na dodané služby a tovar záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov.

Čl. 8
Reklamácie

 1. Zodpovednosť za chyby dodaných služieb a postup pri ich riešení je ustanovená reklamačným poriadkom pre elektronický portál www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk
 2. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou služieb a tovarov v rámci elektronického portálu www.etlaciva.sk.
 2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou ŠEVT a.s. a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich časti vylúčené.
 3. Spoločnosť ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 24. februárom 2012.

Čl. 10
Orgán dozoru

 1. Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.