Reklamačné podmienky

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na licenčnú zmluvu uzavretú na základe objednávky prijatej v papierovej alebo v elektronickej podobe a jej akceptácie medzi spoločnosťou Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávku v papierovej alebo v elektronickej podobe na vybraný tovar alebo službu alebo podľa obchodných podmienok zverejnených na www.etlaciva.sk a na www.vsetkopreskolu.sk
 2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovarov a služieb v rozpore s obchodnými podmienkami a v rozpore s licenčnými podmienkami zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpených tovarov a poskytnutých služieb.
 3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred objednaním tovarov a služieb informácie  o type tovaru a služby,  predajnú cenu, informácie o lehotách dodania vybraného objednávaného tovaru a služby a podmienky odstúpenia od zmluvy. Údaje potrebné pre vyúčtovanie objednaného tovaru a služby určuje kupujúci v časti eShop na www.etlaciva.sk a v časti eShop na www.vsetkopreskolu.sk
 4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o možnostiach odstúpenia od zmluvy v prípade udelenia súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, ak už došlo k jej úplnému poskytnutiu.
 5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že  výslovne súhlasí so začatím používania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol riadne poučený v zmysle § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 1 bod 4 týchto reklamačných podmienok.
 6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o možnostiach odstúpenia od zmluvy v prípade udelenia súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že  výslovne súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol riadne poučený v zmysle § 4 ods. 8 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 1 bod 6 týchto reklamačných podmienok.
 8. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára,  ktorého vzor je umiestnený na internetovej stránke www.etlaciva.sk a www.vsetkopreskolu.sk
 9. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014.

Čl. 2
Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci v prípade objednávky tovaru má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov. V prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s objednávkou, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od objednania tovaru úplne odstúpiť.
 2. Kupujúci má právo od objednania tovaru alebo služby odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia licenčnej zmluvy o poskytnutí služby, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr v posledný deň lehoty na poštovú prepravu a v takom prípade má povinnosť v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má chyby, ktoré kupujúci nespôsobil. Primeraná starostlivosť o tovar a služby musí byť vždy zachovaná.
 3. Písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od objednaného tovaru alebo o odstúpení od licenčnej zmluvy o poskytnutí služby je potrebné adresovať na: ŠEVT, a.s., Stredisko elektronických tlačív, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava.
 4. Vrátiť objednaný a už doručený tovar v prípade odstúpenia od objednaného tovaru alebo o odstúpení od licenčnej zmluvy je potrebné na adrese: ŠEVT, a.s., Stredisko elektronických tlačív, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava.
 5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote siedmych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, alebo cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním. Náklady na vrátenie znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar alebo služba plne zodpovedali kvalitatívnym požiadavkám a neboli chybné.
 7. Podmienky odstúpenia od zmluvy odo dňa prevzatia tovaru po uplynutí 14 dní alebo podmienky odstúpenia od licenčnej zmluvy o poskytnutí služby po uplynutí 14 pracovných dní zohľadňujú  pri záverečnom vyrozumení predávajúceho:
  • spotrebiteľom zvolenú dĺžku licenčného obdobia,
  • spotrebiteľom zvolený spôsob úhrady,
  • dôvody uvádzané v písomnej žiadosti spotrebiteľa o odstúpení od licenčnej zmluvy.

Čl. 3
Reklamácie

 1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru. Záručná doba začína plynúť začiatkom používania poskytnutej služby kupujúcim, spravidla vždy od dátumu účinnosti licenčnej zmluvy. Záručná doba je u všetkých tovarov a služieb štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru a od dátumu účinnosti licenčnej zmluvy v prípade poskytovania služby, pokiaľ výrobca nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste. Ak nie je k tovaru alebo službe vystavený záručný list, platí všeobecná záručná doba (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný a pozáručný servis postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu a dokladu o zaplatení tovaru.
 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôžu byť zakúpený tovar alebo poskytnutá služba riadne používané alebo len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, kupujúci má právo na bezplatnú opravu a v prípade poskytovanej služby bezplatné poskytnutie technickej a metodickej podpory. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti ŠEVT, a. s. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo cenu poskytovanej služby alebo závažnosť chyby.
 3. V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez chyby a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpenia od zmluvy. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, tovar však nemôže byť riadne používaný z dôvodu opätovného vyskytnutia chyby alebo z dôvodu väčšieho počtu chýb na poskytovanej službe alebo na zakúpenom tovare.
 4. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním písomnej informácie na adresu predávajúceho. Zástupca predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby a celková miera jej využívania v rámci licenčného obdobia, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby  tovarov a služieb, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla chyba alebo poškodenie:
  • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa,
  • ak chyba vznikla bežným opotrebením,
  • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
  • pri živelných katastrofách.
 6. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
  • že sa vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o riadnom zakúpení služby alebo tovaru,
  • že kupujúci kúpil službu alebo tovar od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe služby alebo tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti ŠEVT a. s.
 7. Vybavenie reklamácie v prípade zariadenia Epson a jeho zaslanie do servisu
 8. Ak zakúpené a dodané zariadenie nepracuje podľa výrobcom udanej špecifikácie, postupujte nasledovne:
  1. kontaktujte servisné oddelenie na tel. č. 047-433 1517 kl.124. Servisný technik navrhne riešenie problému.
  2. v prípade, ak servisný technik identifikuje rozsiahly problém vyžadujúci technický zásah, zavolajte do Autorizovaného servisu spol. Epson, objednajte si dopravu na tel. č. 047-433 15 17 kl.126, alebo na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a nezabudnite splniť tieto podmienky:
   • zariadenie pripravte na prepravu v pôvodnom obale,
   • nainštalujte náplne, alebo tonery.
   • priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok alebo potvrdený EPSON záručný list).
  3. Prepravná spoločnosť si vyzdvihne zariadenie v pracovných dňoch do 24 hodín.
  4. Doba bežnej opravy nepresahuje 48 hodín a po vykonaní záručnej opravy servisné stredisko odošle zariadenie späť zákazníkovi.
  5. Informácia o celkovej dobe záručnej opravy: 24 hodín – doprava do servisu, 48 hodín – oprava zariadenia, 24 hodín – doprava zo servisu. Spolu 4 pracovné dni.
  6. Dopravu k zákazníkovi hradí servisné stredisko. Dopravu do servisu hradí servisné stredisko.
  7. V prípade, že nebude uznaná záruka, servisné stredisko navrhne riešenie problému.
sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.