Verejné (ne)obstarávanie tlačív

Školské tlačivá patria medzi základné vybavenie každej školy. Prinášame odpoveď na neutíchajúce otázky súvisiace s nutnosťou ich verejného obstarania.

Dátum vypracovania

1. jún 2015

Stanovisko advokátov

V zmysle ust. § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s ust. § 2 písm. b) vyhlášky Úradu pre verejne obstarávanie č. 11/2014, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, je nadlimitnou zákazkou zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (za ktoré možno považovať dodanie tlačív alebo poskytnutie licencie na používanie počítačového programu eTlačivá).

V zmysle ust. § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je podlimitnou zákazkou zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (t. j. v danom prípade ako 207 000 eur) a ide o zákazku

 1. na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur
 2. ktorá nie je zákazkou podľa písm. a) a jej predpokladaná hodnota je
  1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo zákazku na poskytnutie služby alebo
  2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
 3. na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur.

Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sa pritom v zmysle ust. § 9b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní rozumejú také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:

 1. nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
 2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň
 3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

V zmysle ust. § 9b ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní ide najmä o tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa, pričom bežne dostupnými tovarmi alebo službami sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

Vzhľadom na vyššie uvedenú právnu úpravu máme za to, že školské tlačivá a licenciu na používanie programu eTlačivá školám nie je možné považovať za bežne dostupné tovary a preto v prípade, že hodnota zákazky na ich dodanie nepresahuje sumu 20 000 eur, nebude takáto zákazka nadlimitná ani podlimitná.

V zmysle ust. § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v prípade zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 2 alebo ods. 3 (t.j. nie je ani nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou) je verejný obstarávateľ povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa § 9 ods. 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. § 9 ods. 3 až 5 zákona o verejnom obstarávaní sú:

 • uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti,
 • voči uchádzačom a záujemcom z členských štátov povinnosť uplatniť rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek ako tie, ktoré sa uplatnia voči uchádzačom a záujemcom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní a
 • v prípade, ak verejný obstarávateľ udelí inej osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom, osobitné právo alebo výlučné právo na poskytovanie služieb vykonávaných vo verejnom záujme, v zmluve alebo inom dokumente si musí vyhradiť, že táto osoba dodrží princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak zadáva zákazku na dodanie tovaru tretej osobe.

S ohľadom na vyššie uvedenú právnu úpravu a Vami poskytnuté informácie týkajúce sa zvyčajnej ceny za dodanie tlačív alebo poskytnutie licencie na používanie programu eTlačivá môžu školy postupovať v zmysle ust. § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, a teda nie sú povinné zákazku na dodanie tovaru zadávať niektorým z postupov verejného obstarávania stanovených pre nadlimitné alebo podlimitné zákazky.

Gestor

G. Lehnert, k. s.   identifikačné číslo: 31347762
Carlton Savoy Building   bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Mostová ul. č. 2   číslo účtu: 2622708942/1110
811 02 Bratislava 1   Okresný súd Bratislava I., oddiel Sr, vložka 536/B

Máte ďalšie otázky k uvedenej téme?

02/53 63 53 64
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.