Dochádzka „Obedy zadarmo“

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 3 min.

Úvod

Údaje nutné pre import žiakov (stravníkov) a absencií zo Škola na webe do programu Stravné od VIS Plzeň

1. K nastaveniu komfortného prepojenia je potrebné poznať časť internetovej adresy služby Škola na webe, ktorá je unikátna pre každú školu → https://moja.skolanawebe.sk/skola/xxxxx

Tento údaj je potrebné mať k dispozícii pro servisného technika VIS Plzeň na počítači, na ktorom je nainštalovaný aj program Stravné od VIS Plzeň, do ktorého sa budú prenášať žiaci a ich absencie (neprítomnosť) z elektronickej triednej knihe vedenej v službe Škola na webe.

2. Token
V menu Škola na webe(vľavo hore) zvoľte nástroj Administrácia. V spodnej časti zvoľte Vygenerovať nový token.

Obedy zadarmo stravne

Obedy zadarmo stravne

Výsledný obsah z položky Token pro API Dochádzka je nutný pre nastavenie prepojenia (pre skopírovanie obsahu použite schránku Windows).

Po úspešnom prepojení na program VIS Plzeň je tento token nastavený v programe VIS. Ak ho tu zmeníte, prepojenie prestane fungovať do času, kým do programu VIS Plzeň nevložíte aktuálny (zmenený) token. Túto operáciu za Vás vykonajú servisní technici VIS Plzeň.

+421 650 822 132
+421 650 822 131
infosk@visplzen.cz

Import absencií z elektronickej triednej knihy služby Škola na webe

1. Podmienkou je používanie služby Škola na webe, kde má škola možnosť viesť dochádzku žiakov elektronicky prostredníctvom elektronickej triednej knihy.
Služba Škola na webe rozširuje možnosti správy údajov elektronicky tým, že ponúka vedie triednej knihy elektronicky.

2. V programu Stravné (VIS Plzeň) je k dispozícii funkcia pre načítanie absencií (údaje o dochádzke) z elektronickej triednej knihy, ktorú škola používa v službe Škola na webe.

Import absencií ZAPÍŠE absencie do programu Stravné → Ak majú žiaci zapísanú absenciu (neprítomnosť) na vyučovaní vo VŠETKÝCH HODINÁCH, ktoré sa v dané dni v danej triede vyučovali.

Import absencie NEZAPÍŠE neprítomnosť na vyučovaní do programu Stravné → Ak majú žiaci zapísanú absenciu (neprítomnosť) iba na niektorých hodinách, ktoré sa v dané dni v dané triede vyučovali. Pre priznanie štátnej dotácie HN platí podmienka, že žiak musí byť v škole aspoň jednu vyučovaciu hodinu.

Systém automaticky porovnáva počet hodín absencií žiaka s počtom odučených hodín.

počet hodín absencií = počet odučených hodín → absencie bez nároku na dotáciu. Do programu Stravné sa zapíšu absencie.
Počet hodín absencií ≠ počet odučených hodín → absencie s nárokom na dotáciu. Do programu Stravné sa absencie nezapíšu.

Príklad vo webovej službe Škola na webe

(absencia jedného žiaka) → Žiak bol neprítomný na 1. vyučovacej hodine, v daný deň boli odučené 4. vyučovacie hodiny = nárok na dotáciu

Obedy zadarmo stravne

Žiak bol neprítomný na 1., 2., 3 a 4. vyučovacej hodine. V daný deň boli odučené 4. vyučovacie hodiny = bez nároku na dotáciu. Do programu Stravné sa zapíše absencia.

Obedy zadarmo stravne

Žiak bol neprítomný na 1., 2. a 3. hodine. V daný deň boli odučené 4. vyučovacie hodiny = nárok na dotáciu.

Obedy zadarmo stravne

Protokol importu v programu Stravné (VIS Plzeň):

Obedy zadarmo stravne

Verzia programu (VIS Plzeň a funkčnosť prepojenia so službou Škola na webe)

Funkcie pre načítanie absencií zo služby Škola na webe je k dispozícii od verzie Stravné 4.62. Ak máte verziu programu Stravné 4.61 a nižšiu, kontaktujte Vzdialenú podporu VIS Plzeň.

Úvodné nastavenie

Tento krok vykonáte IBA RAZ. V programu Stravné je nutné nastaviť prístupové údaje do Škola na webe. Takéto nastavenie za Vás zrealizujú servisní technici VIS Plzeň. Kontaktujte vzdialenú technickú podporu VIS Plzeň.

Obedy zadarmo stravne+421 650 822 132
+421 650 822 131
infosk@visplzen.cz

Import & Spárovanie osôb zo služby Škola na webe

V programu Stravné je nutné spárovať osoby evidované v službe Škola na webe. Sú možné dve varianty → Prvý import → program Stravné neobsahuje žiadnych stravníkov. Stiahnete ich do programu Stravné zo Škola na webe.
Aktualizácia registra stravníkov → v program je zavedený Register stravníkov. Importom zo Škola na webe prepojíte stravníkov v Registri stravníkov s osobami evidovanými v Škola na webe. Takéto nastavenie za Vás zrealizujú servisní technici VIS Plzeň. Kontaktujte vzdialenú technickú podporu VIS Plzeň.

+421 650 822 132
+421 650 822 131
infosk@visplzen.cz

Doporučujeme, aby ste si túto službu objednali spolu s prvým nastavením.

Import absencií (neprítomnosť uvádzaná v elektronickej triednej knihe)

Import absencií zo Škola na webe vykonávajte v pravidelných intervaloch. Doporučujeme, aby ste sa na pravidelnosti importov dohodli so správcom programu eŠkola/Škola na webe. Zachováte si pravidelnosť, ušetríte vzácny čas a využijete komfort, ktorý sme pre Vás pripravili.

Napríklad: učitelia majú povinnosť zapisovať údaje do Triednej knihy priebežne, resp. si stanovíte čas. Na základe dohodnutých pravidiel v rámci školy je nevyhnutné do programu Stravné sťahovať (importovať) absencie (neprítomnosť žiakov) po uplynutí dohodnutého času. Pre import absencií použijete tlačidlo v programe VIS Plzeň:

Obedy zadarmo stravneAbsencie sa zapíšu do tabuľky Dochádzka stravníkov → Objednávky → Dochádzka stravníkov

Obedy zadarmo stravneOpravy už zapísaných absencií

Import absencií je možné vykonať opakovane. Ak Vám bude doručená správa zo služby Škola na webe o zmene v neprítomnosti žiakov, môžete vykonať opakovaný import.

Takýto „nevyhnutný – opravný“ import nie je možné preniesť, ak boli údaje o neprítomnosti v programe Stravné už uzavreté.

Zápis dotácie

Zápisom absencií je program automaticky pripravený na zápis dotácií. Ak máte zapísané absencie, môžete spustiť funkciu určenú pre zápis dotácií kliknutím na tlačidlo Dotácie OZ/HN, ktorý máte na ploche.

Obedy zadarmo stravne

 

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 481

Ďalšie informácie

Loading