Ako importovať do programu eŠkola údaje z XLS súborov?

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Do databázy programu eŠkola nemusíte vždy vkladať údaje ručne. V prípade, že máte údaje k dispozícii vo formáte .XLS, môžete ich naimportovať. Najmä v prípade, že by ste museli vkladať veľké množstvo údajov, môžete si importom z .XLS súboru výrazne ušetriť prácu. V súčasnosti je možné naimportovať údaje do tabuliek Žiaci, Zamestnanci, Úväzky, Inventár, Učebnice, Knihy, Tematické plány a Hodnotenie slovným komentárom.

Vzory

Vstupné XLS súbory je potrebné pripraviť v štruktúre zodpovedajúcej nasledujúcim vzorom.

Hárok s údajmi sa musí volať Údaje a je nutné dodržať názvy stĺpcov, nie je však potrebné, aby súbor obsahoval všetky vzorové stĺpce (povinné stĺpce sú vo vzoroch vyznačené žltou farbou). V hárku Popis u vzorových súborov je podrobný popis jednotlivých stĺpcov, povolené hodnoty, prípadne štandardné (preddefinované) hodnoty, ktoré sa použijú, ak nie je bunka v príslušnom stĺpci vyplnená.

Import spustíte z hlavného menu (motýlik vľavo hore) voľba Importovať -> Zo súborov XLS. Po spustení importu sa zobrazí okno na výber priečinka so vstupnými .XLS súbormi. Po potvrdení prebehne samotný import údajov. Pokiaľ sa vo vybratom priečinku nachádzajú len niektoré zo vstupných súborov, import normálne prebehne a vykoná sa z tých súborov, ktoré sa v priečinku nájdu.

Postup

Postup ako v programe eŠkola naplniť .XLS šablónu pre import slovných komentárov (Hodnotenie)

  1. Na záložke Výstupy zobraziť pohľad Preddefinované výstupy.
  2. V strome vo vetve Prospech vybrať Hodnotenie slovným komentárom.
  3. Tlačidlom Export na karte Zoznam sa zobrazí okno s nastavením exportu všetkých alebo len označených žiakov (napríklad z jednej triedy).
  4. Tlačidlom Exportovať v okne Export do .XLS sa vytvorí .XLS súbor.
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 5
Počet zobrazení článku: 1980

Ďalšie informácie

Štatistické výkazy
Import výsledkov Testovania 9 na stredných školách pre prijímaných žiakov
Loading