Export maturantov na ŠVS Banská Bystrica

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 4 min.

Úvod

Postup ako exportovať maturantov na ŠVS Banská Bystrica.

Prostredníctvom exportu sa vypĺňa elektronický formulár na stránke https://maturita.svsbb.sk. Zapisujú sa údaje o žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré obsahujú EČ a/alebo PFIČ (vyučovací jazyk, povinný cudzí jazyk, matematika).

Na pohľade Ukončovanie štúdia / Maturitné skúšky si pripravte údaje o skladbe predmetov maturujúcich žiakov, pre cudzí jazyk je potrebné nastaviť úroveň. Na pohľade Škola / Odbory skontrolujte správne vyplnenie údaja o dĺžke štúdia. Na školách s vyučovacím jazykom slovenským je k dispozícii zaškrtávacie pole Štúdium jednotlivých predmetov, ktoré signalizuje, že skladba maturitných predmetov daného žiaka je voľnejšia a nemusí zodpovedať vyhláške.

Pre žiaka so zdravotným znevýhodnením kliknite na odkaz (modrý podčiarknutý text), zobrazí sa formulár, vyberte a potvrďte požadovanú hodnotu resp. viac hodnôt. Odkaz bude zobrazovať skratku (skratky) príslušných znevýhodnení. Pre takého žiaka musíte určiť skupinu podľa stupňa znevýhodnenia.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Výber druhov zdravotného postihnutia

Je vhodné export spúšťať až keď je zoznam maturantov a ich predmetov kompletný. Je síce možné export ľubovoľne zopakovať, pred zápisom je ale potrebné zo servera v ŠVS údaje o predtým uložených žiakoch ručne vymazať (server neposkytuje hromadné mazanie údajov !).

Vzhľadom na skutočnosť, že zápis na server (pravdepodobne kvôli jeho vyťaženosti) neprebehne vždy celý naraz, je možné povelom z lokálneho menu zapísať len vybraných maturantov.

Export na server ŠVS Banská Bystrica sa spustí povelom z hlavného menu Exportovať -> Maturanti (Export údajov pre ŠVS Banská Bystrica).
Vyučovací jazyk školy musí byť jeden zo skupiny, ktorú umožňuje portál (slovenský, maďarský, ukrajinský, slovenský a maďarský, slovenský a ukrajinský), v opačnom prípade sa zobrazí chybový oznam a export sa nevykoná.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Chybne nastavený vyučovací jazyk

Ak je program prepnutý na iný školský rok než je aktuálny, zobrazí sa upozornenie.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Prepnutý iný školský rok

Ak je zoznam maturujúcich žiakov prázdny, zobrazí sa chybový oznam a export sa nevykoná.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Žiadni maturanti

Prebehne kontrola údajov o maturantoch. Ak niektoré údaje nie sú správne alebo sú nekompletné, zobrazí sa protokol. Žiaci s chybnými údajmi sú označení Export maturantov na Švs banská bystrica a nebudú vyexportovaní, žiaci s pravdepodobne chybnými údajmi sú označení Export maturantov na Švs banská bystrica a budú sa exportovať. V dolnej časti je uvedený počet žiakov, ktorí budú exportovaní, ak je tento počet 0, tlačidlo Pokračovať je neprístupné.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Protokol z kontroly údajov

Tlačidlom Kopírovať sa do schránky (clipboard) umiestni protokol v textovej podobe, máte možnosť si výsledok kontroly uložiť a na základe neho opraviť údaje. Možné sú nasledovné chyby:

Export maturantov na Švs banská bystrica – V zozname povinných predmetov chýba… (príslušný vyučovací jazyk)
Export maturantov na Švs banská bystrica – V zozname povinných predmetov je SJL aj SLF
Export maturantov na Švs banská bystrica – V zozname povinných predmetov je MJL aj UJL
Export maturantov na Švs banská bystrica – Žiak nemá vyplnené rodné číslo
Export maturantov na Švs banská bystrica – Nie je vyplnený stupeň znevýhodnenia (len pre žiakov so zdrav. znevýhodnením)
Export maturantov na Švs banská bystrica – Cudzí jazyk nemá nastavenú úroveň
Export maturantov na Švs banská bystrica – V zozname povinných predmetov nie je žiaden predmet na zápis
Export maturantov na Švs banská bystrica – Nesprávne nastavená dĺžka štúdia : skontrolujte odbor

Export maturantov na Švs banská bystrica – V zozname povinných predmetov je viac cudzích jazykov
Export maturantov na Švs banská bystrica – V zozname povinných predmetov nie je cudzí jazyk

Ak majú všetci maturanti správne vyplnené údaje, žiaden protokol sa nezobrazuje, spúšťa sa priamo stránka.

V okne integrovaného prehliadača sa zobrazí úvodná stránka portálu, v pravom hornom rohu je sekcia na prihlásenie – prihláste sa kódom školy a heslom. Pri ďalšom spustení exportu v rámci toho istého procesu nie je potrebné znovu sa prihlasovať, pokiaľ ste sa zo stránky ručne neodhlásili. Pri nečinnosti dlhšej ako 2 hodiny server automaticky vykoná odhlásenie.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Prihlásenie na portál

Môže sa zobraziť oznam o podporovaných internetových prehliadačoch a ich verziách, kliknite Pokračovať.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Oznam o podporovaných prehliadačoch

Zobrazí sa stránka informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky. Kliknite na odkaz údaje o škole, skontrolujte ich správnosť. Zároveň na spodku stránky je možné zmeniť prihlasovacie heslo na portál ŠVS BB.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Údaje o škole

Na hornej lište okna je sprístupnené tlačidlo Vyplniť údaje o škole. Po jeho stlačení sa do stránky preberú údaje tak, ako ich máte aktuálne vyplnené v programe eŠkola.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Oznam o vyplnení údajov o škole

Na server ich zapíšete kliknutím na tlačidlo Zapísať údaje na stránke. Server potvrdí ich úspešný zápis, kliknite na OK.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Potvrdenie zo servera

Kliknite na odkaz Žiaci / Prihlásiť na EČ a PFIČ. Zobrazí sa formulár určený pre zadanie údajov o maturantovi a jeho predmetoch. Na hornej lište okna sa sprístupnení tlačidlo Zapísať žiakov.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Údaje o maturantovi

Ak máte medzi maturantmi žiakov so zdravotným znevýhodnením, je nutné pred spustením zápisu rozbaliť sekciu (kliknúť na znamienko +) Zdravotné znevýhodnenia žiakov uvedených v zozname, inak údaje o zdravotnom znevýhodnení nebudú zapísané.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Sekcia pre zdravotné znevýhodnenie

Keďže ďalšie údaje o zdravotnom znevýhodnení žiaka (Skupina podľa stupňa znevýhodnenia, Veľkosť písma… ) nie sú sledované v programe eŠkola, musíte ich doplniť dodatočne po zápise základného zoznamu maturantov na server ŠVS BB.

Tlačidlom Zapísať žiakov sa naštartuje proces automatického zápisu žiakov a ich predmetov. Ak ste už predtým zapisovali žiakov, mali by ste ich predtým vymazať, inak bude server hlásiť duplicitu a zápis neprebehne kompletne. Rodné číslo a meno práve spracúvaného žiaka sa zobrazuje v hornej lište okna.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Spracovávaný žiak

Podľa momentálnej záťaže servera ŠVS BB môže vypĺňanie jednotlivých polí trvať dlhšie, zdanlivo sa nič nedeje, ale obsluha programu musí čakať na odozvy a nesmie (!) klikať po stránke.

Potrebné je len reagovať na správy (Message from webpage) prichádzajúce zo servera (väčšina stavov je zachytená kontrolou pred exportom a nemala by nastať, resp. na otázky by ste mali odpovedať kladne kliknutím OK):

1. Chybný kód žiaka – nesprávne rodné číslo, takého žiaka server odmietol zapísať.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Chybný kód žiaka

2. Pravdepodobne zlý kód žiaka – obsluha rozhodne, či chce žiaka zapísať na server. Pri zápornej odpovedi (Zrušiť resp. Cancel) sa celý proces automatického zápisu sa preruší.

Export maturantov na Švs banská bystrica

3. Žiak bez cudzieho jazyka – obsluha rozhodne, či chce takého žiaka zapísať na server. Pri zápornej odpovedi (Zrušiť resp. Cancel) sa celý proces automatického zápisu sa preruší.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Žiak bez cudzieho jazyka

4. Jazyk bez úrovne – cudzí jazyk nemá nastavenú úroveň, server takého žiaka nezapíše.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Jazyk bez zadanej úrovne

5. Žiak už je zaevidovaný – pokus o duplicitný zápis žiaka. Server operáciu odmietne a celý proces automatického zápisu sa preruší.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Žiak už je zaevidovaný

6. Údaje žiaka zapísané – oznam o úspešnom zápise údajov o žiakovi, po potvrdení proces pokračuje zápisom nasledovného žiaka.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Údaje žiaka zapísané

V ojedinelých prípadoch môže proces zastať v stave, že všetky údaje o maturantovi a jeho predmetoch sú správne vyplnené na stránke a je prístupné tlačidlo Zapísať údaje. Vtedy treba kliknúť na toto tlačidlo a proces automatického zápisu bude pokračovať.

Po zapísaní všetkých žiakov program zobrazí oznam a následne automaticky prepne stránku na Zoznam žiakov prihlásených na EČ a PFIČ.

Export maturantov na Švs banská bystrica

Zápis všetkých žiakov ukončený

V súlade s pokynmi SVS Banská Bystrica dôsledne skontrolujte, či zápis prebehol korektne. Prípadné opravy a lebo doplnenie údajov môžete vykonať kliknutím na odkaz Opraviť pri príslušnom žiakovi.

Počas automatického zápisu je možné proces prerušiť tlačidlom Prerušiť vpravo hore na lište. V tomto prípade (ako aj keď ste proces prerušili iným spôsobom), je potrebné doteraz vložených žiakov vymazať a spustiť zápis odznova. Druhou možnosťou je použiť funkciu zápis vybraných maturantov (pravý klik nad zoznamom vybraných maturantov na pohľade Ukončovanie štúdia / Maturitné skúšky).

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 1265

Ďalšie informácie

Export údajov do systému e-Test
Kultúrne poukazy
Loading